Wudang MoZhen Jing, The Grinding Needle Temple 


Wudang JianHe Qiao, The Sword River Bridge

Wudang YuXu Gong, The Jade Void Temple


Wudang YuZhen Gong, The Meet Immortal Temple